top of page

Projekt FRAMEwork spojuje jihomoravské farmáře k ochraně biodiverzity

V okolí jihomoravské obce Velké Hostěrádky vzniká pod záštitou ČZU a evropského projektu H2020 FRAMEwork první farmářský spolek, založený na dobrovolné spolupráci zemědělců. Jejich společným cílem je kromě zlepšení stavu biodiverzity v krajině také zvýšení ekonomické prosperity jednotlivých členů spolku a propagace celé oblasti a jejích produktů směrem k veřejnosti. V centru spolku stojí průkopník ekologického zemědělství v ČR Martin Hutař a jeho Ekofarma PROBIO . V současné době se spolek skládá z 8 farmářů, dohromady hospodařících na zhruba 2 000 hektarech orné půdy, travních porostů, vinic a zahradnictví. „Projekt FRAMEwork přišel v pravou chvíli a umožňuje odstartovat již dlouho plánovanou, ale pro nedostatek času a prostředků dosud nerealizovanou spolupráci místních farmářů. Kromě společného cíle zlepšení biodiverzity v naší krajině, vnímám projekt jako možnost přinést nám, farmářům, potřebné informace a umožnit tak přípravu a realizaci dalších společných projektů a aktivit,“ řekl Martin Hutař (Veselá Biofarma). Dne 4. června se uskutečnilo první setkání spolku, na kterém byly představeny cíle projektu, jednotlivé aktivity a očekávání jeho členů. Nejdůležitější částí jednání však byla diskuse nad možnostmi vzájemné spolupráce a realizace možných aktivit a opatření.


V České republice je přibližně 38% půdy zemědělsky obhospodařováno. Činnosti na zemědělské půdě se tak stávají klíčovým faktorem ovlivňujícím biologickou rozmanitost krajiny a půdy. Ekosystémy přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu života obyvatel, celé krajiny i prosperity společnosti. Zemědělci i veřejnost se řídí zákonnými povinnostmi, je třeba však dělat více, věnovat pozornost prostředí kolem nás a aktivně se zapojit. „V době, kdy jsou na konvenční zemědělství kladeny stále vyšší nároky, a kdy je spotřebitel vystaven záplavě označení výrobků jako regioánlní, domácí, farmářký, bio či eko, je úkolem nás, ekologických zemědělců, poukázat na význam naší činnosti a skrze vhodné nástroje šířit osvětu a zvýšit atraktivitu ekologických výrobků se vším, co za jejich výrobou stojí,“ dodal Jan Trávníček st. (Ekofarma PROBIO).


Farmáři, kteří jsou součástí farmářského spolku, jsou si toho plně vědomi. Většina z nich hospodaří na své půdě ekologicky avšak farmářský spolek však vnímají jako možnost vzájemně si pomoci a koordinovat činnosti v krajině tak, aby měly ještě největší účinek. V posledních letech byl v oblasti pravidelně prováděn monitoring polních ptáků zajišťovaný Českou společností ornitologickou (ČSO). Zemědělci budou pokračovat v této aktivitě a v průběhu následujících 4 let budou pozorovat efekt společně zaváděných opatření. Obdobné pozorování bude prováděno také pro opylovače a zeleň. „Věříme, že projekt FRAMEwork a nově vznikající farmářský spolek, jehož jsme součástí, umožní a pomůže mj. k naplnění jednoho z našich cílů, kterým je navrácení koroptvičky polní do naší krajiny," uvedl Jiří Hřivna (sociální podnik Jasan). Na nadcházejícím setkání budou diskutovány reálné možnosti opatření k ochraně dravců v krajině a tím přirozené snížení škůdců – např. hrabošů. Současně jsou již nyní rozvíjeny také další praktické možnosti spolupráce členů skrze sdílení skladovacích prostor, mechanizace, pěstování šetrnějších odrůd a vzájemné zajištění jejich odbytu. V neposlední řadě jsou analyzovány možnosti propagace oblasti směrem k věřejnosti – např. tvorbou výukových cest zemědělsky pestrou krajinou. Projekt FRAMEworkpřináší praxí ověřený koncept farmářských spolků z prostředí UK a dalších evropských zemí. V průběhu následujících let tak bude otevřena cesta k přenosu vzájemných zkušeností, srovnání fungování těchto spolků i vývoj stavu biodiverzity v oblastech v návaznosti na realizovaná opatření. „Při prvním oslovení dotčených místních farmářů jsem byl až překvapen jejich pozitiviní zpětnou vazbou a ochotou účastnit se. Informace o začínající spolupráci se rychle rozšířila a v současné době evidujeme zájem o členství také od farmářů ze širšího okolí. Věřím, že následujících 5 let umožní správně nastavit fungování farmářského spolku, navázat spolupráci s dalšími dotčenými subjekty a veřejností a v neposlední řadě poslouží jako vzor pro šíření tohoto konceptu do dalších míst v ČR," řekl Environmentální poradce spolku Jan Trávníček. Více informací o projektu FRAMEwork naleznete na: www.framework-biodiversity.eu/ Více informací o Farmářském spolku Hostěrádské kotliny naleznete na: https://framework.fzp.czu.cz Přiložené fotografie z oblasti Velké Hostěrádky byly poskytnuty se souhlasem společnosti PRO-BIO/VH Agroton.
Comentarios


bottom of page